Redaktor
Zarządzanie pracami:

podgląd nowych prac przesłanych do Redakcji
podgląd prac wysłanych do Recenzentów
podgląd prac oczekujących na recenzje
podgląd prac częściowo zrecenzowanych
podgląd prac, do których ktoś nie dosłał recenzji
podgląd prac oczekujących na co najmniej jedną odpowiedź na zaproszenie do recenzji
podgląd prac pozostających bez odpowiedzi na zaproszenie
podgląd prac, dla których ktoś odrzucił zaproszenie
podgląd prac całkowicie zrecenzowanych
podgląd prac odrzuconych
podgląd prac zaakceptowanych
podgląd prac wysłanych do druku
podgląd prac wydrukowanych
możliwość usunięcia odebranej pracy
możliwość edycji odebranej pracy
możliwość dodawania nieograniczonej liczby notatek redakcyjnych do prac
możliwość dodania ukrytych plików do pracy – dostępnych tylko do użytku Redakcji
możliwość precyzyjnego wyszukiwania prac pod względem wielu kryteriów: Numer, Tytuł, Typ pracy, Dziedziny, Email autora, Imię/nazwisko autora, Instytucja, Słowa kluczowe
możliwość wysłania wiadomości do Autora, związanej z daną pracą
możliwość wysłania pracy do Recenzentów
możliwość prostego wyszukiwania Recenzentów pod względem wielu kryteriów: Imię, Nazwisko, Email, Instytucja, Miasto, Województwo, Kraj, Dziedziny
możliwość zaproszenia Recenzenta, który nie ma konta w systemie
możliwość szybkiego przypisania Recenzentów, którzy recenzowali poprzednią wersję pracy (możliwość przypisania tylko tych, którzy zasugerowali aby pracę odesłać Autorom do poprawki)
zabezpieczenie przed przypadkowym wysłaniem zaproszenia do recenzji Autorowi pracy
możliwość dopisania komentarza do zaproszenia do recenzji (każdemu Recenzentowi można przekazać inny komentarz)
możliwość szybkiego podglądu specjalizacji/dziedzin danego Recenzenta
podgląd stanów recenzji dla każdej pracy wysłanej do Recenzentów
możliwość wyboru uproszczonego formularza recenzji dla konkretnego Recenzenta
możliwość anulowania recenzji
możliwość wysłania recenzji za Recenzenta
możliwość indywidualnego (dla konkretnego Recenzenta i konkretnej pracy) przesunięcia terminu odpowiedzi na zaproszenie oraz ostatecznego terminu wysłania recenzji do Redakcji
możliwość zaproszenia dodatkowych recenzentów podczas gdy praca jest już na etapie recenzowania
możliwość weryfikacji pracy przez Redaktora Statystycznego oraz Redaktora Językowego; każdy z Redaktorów może mieć zdefiniowany formularz charakterystyczny dla czasopisma
możliwość wysłania pracy do Redaktorów Działów, którzy zarządzają procesem recenzowania i wydają rekomendację, na podstawie której Redaktor podejmuje decyzję dotyczącą danej pracy
możliwość wydania decyzji dotyczącej danej pracy
Redakcja wybiera jedną z czterech decyzji dotyczących danej pracy:
1. zaakceptować,
2. zaakceptować po uwzględnieniu poprawek,
3. ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek,
4. odrzucić.
decyzje 1 oraz 4 są ostateczne i powodują przeniesienie pracy do odpowiednio: prac zaakceptowanych lub odrzuconych
decyzje 2 oraz 3 powodują utworzenie nowej wersji pracy w systemie – skierowanej do Autora, do poprawki
możliwość określenia szablonów treści wiadomości wysyłanych do Autora w zależności od wybranej decyzji (1-4) – treści te są automatycznie podpowiadane przez system podczas wydawania decyzji dotyczącej konkretnej pracy
możliwość określenia różnych szablonów treści decyzji dla konkretnego typu decyzji, np.
odrzucenie pracy (4) ze względu na brak spełnienia wymogów formalnych
odrzucenie pracy (4) na podstawie negatywnych opinii Recenzentów
możliwość edytowania konkretnego listu decyzyjnego przed samą wysyłką
możliwość wybrania recenzji dołączanych do listu decyzyjnego
możliwość załączenia opinii Redaktora Statystycznego oraz Redaktora Językowego
możliwość załączenia dodatkowych plików do decyzji
podgląd listu decyzyjnego przed ostatecznym wydaniem decyzji
możliwość pobierania automatycznych płatności za publikację pracy poprzez system elektronicznych płatności (PayPal); kwota płatności może być stała w czasopiśmie lub definiowana indywidualnie do każdej pracy; po zdefiniowaniu płatności istnieje możliwość określenia do 3 przypomnień systemowych wysyłanych w przypadku braku płatności
możliwość wprowadzenia etapu akceptacji szczotki redakcyjnej (proofing)
możliwość weryfikacji pracy za pomocą systemu antyplagiatowego iThenticate
możliwość wysłania prośby do Autora o poprawienie plików – np. pod kątem jakości rycin bez konieczności tworzenia nowej wersji pracy poprzez wydanie decyzji o poprawce (Autor ma wówczas dostęp do wydzielonej sekcji do przekazania zweryfikowanych plików)
możliwość wygenerowania tzw. Wersji redakcyjnej pracy po wydaniu decyzji o akceptacji. Wersja redakcyjna może być dowolnie modyfikowana przez Redakcję
w przypadku członków Redakcji, którzy jednocześnie są Autorami, istnieje możliwość ukrycia dla nich w części redakcyjnej prac, które sami nadesłali
możliwość uruchomienia dodatkowego modułu produkcyjnego wspierającego procesy przygotowania ostatecznych wersji prac, gotowych do publikacji
Redaktorzy Produkcyjni mogą monitorować etapy takie jak np.: Przygotowanie do redakcji, Redakcja techniczna, Redakcja językowa, Skład, Korekta wydawnicza składu, Korekta autorska składu, Korekta językowa składu itp. – konkretne etapy procesu produkcyjnego zależą od potrzeb konkretnej Redakcji
Na każdym etapie procesu Redakcja może przesłać konkretnym osobom pliki wejściowe ich etapu; następnie po wykonaniu zadania konkretny Redaktor odsyła pliki wynikowe i proces produkcyjny przechodzi do kolejnego etapu.


Zarządzanie użytkownikami:

możliwość prostego wyszukiwania użytkowników pod względem wielu kryteriów: Imię, Nazwisko, Email, Instytucja, Miasto, Województwo, Kraj, Dziedziny
możliwość wyselekcjonowania tylko Recenzentów, tylko Redaktorów lub kont niepotwierdzonych
możliwość eksportu wyselekcjonowanych/wyszukanych użytkowników do XLS
możliwość oznaczenia użytkownika jako Recenzenta
możliwość oznaczenia użytkownika jako Redaktora / Redaktora Działu / Redaktora Statystycznego / Redaktora Językowego / Redaktora Produkcyjnego
podgląd historii powiadomień mailowych wysłanych do danego użytkownika
możliwość utworzenia konta dla nowego użytkownika


Statystyki:

liczba opublikowanych prac z podziałem na typy prac
liczba prac nadesłanych oraz odrzuconych, tzw. rejection rate
liczba recenzentów oraz ich dziedziny; udział procentowy poszczególnych dziedzin
liczba autorów oraz ich dziedziny; udział procentowy poszczególnych dziedzin
raport recenzji:
liczba wszystkich recenzji,
liczba recenzji bez odpowiedzi,
liczba recenzji odrzuconych,
liczba recenzji przyjętych, ale nie napisanych,
liczba spóźnionych recenzji
średni czas recenzowania (średnia i odchylenie standardowe)
lista 10 najaktywniejszych Recenzentów
lista 10 najszybszych Recenzentów
lista 10 najwolniejszych Recenzentów - czas recenzowania bez wskazania osoby
czas oczekiwania na druk z podziałem na typy prac (średnia i odchylenie standardowe)
czas oczekiwania na druk – szczegółowy raport składowych oczekiwania: praca u Autorów, praca u Recenzentów, praca w Redakcji, oczekiwanie na druk od momentu wydania decyzji
raport najlepszych prac z podziałem na typy prac


Powiadomienia mailowe wysyłane do Redaktora/Redaktora Działu:

powiadomienie o nowej/poprawionej pracy nadesłanej do Redakcji
powiadomienie o zakończeniu procesu recenzowania konkretnej pracy
powiadomienie o każdej zmianie stanu procesu recenzowania (np. odrzuconym zaproszeniu do recenzji)
zaproszenie Redaktora Działu do wydania rekomendacji dotyczącej danej pracy
powiadomienie do Redaktora Zarządzającego o przypisanej do niego pracy
powiadomienie wysyłane do Redaktora o tym, że Redaktor Działu wydał rekomendację
powiadomienie o przekazaniu płatności za publikację
powiadomienie do pozostałych Redaktorów, o tym że została wydana decyzja dotycząca pracy
powiadomienie o odesłaniu oceny przez Redaktora Statystycznego lub Redaktora Językowego
powiadomienie o odesłaniu przez Autora zweryfikowanej szczotki redakcyjnej pracy
prośba od Autora o dostarczenie faktury za publikację pracy
powiadomienie o załączeniu umowy do recenzji pracy
Masz pytania?
Chciałbyś wypróbować system za darmo?
Skontaktuj się z nami.
kontakt@editorialsystem.com
+48 501 109 448
Editorial System jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Pozwala na szybkie wysyłanie prac i ich kompleksowe przetwarzanie przez Redakcję. W systemie zastosowano szereg przydatnych rozwiązań, niespotykanych w tego typu narzędziach.
Prof. Maciej Banach
Archives of Medical Science
(IF = 2.807)
Copyright © 2006-2022 Bentus. All rights reserved.