Wskaźniki:
10
MNiSW
100
ICV
O czasopiśmie
 
Advances in Science and Technology Research Journal (ASTRJ) jest międzynarodowym czasopismem naukowym podejmującym wybrane zagadnienia techniki i technologii. Indeksowane jest w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) prowadzonej przez Thomson Reuters w ramach Web of Science™ Core Collection.

Wszystkie zamieszczone w czasopiśmie artykuły są recenzowane.
Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.
Artykuły publikowane są w trybie Open Access.

Czasopismo funkcjonuje od 2007.roku, najpierw jako krajowe w języku polskim, a od 2012 roku jako międzynarodowe w języku angielskim.

Czasopismo ukazuje się pod patronatem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

W listopadzie 2015 roku Thomson Reuters uruchomił bazę Emerging Sources
Citation Index (ESCI), w której znalazły się wyselekcjonowane czasopisma recenzowane, podejmujące zagadnienia mające istotny wpływ w rozwoju nowych dziedzin nauki.
Czasopisma indeksowane w ESCI nie mają wyliczonego wskaźnika Impact Factor, jednakże każde czasopismo będzie corocznie oceniane i kwalifikowane do bazy Science Citation Index Expanded (SCIE).

Tematyka czasopisma
 • Automatyka i robotyka
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Modelowanie i symulacje komputerowe
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Techniki wytwarzania
 • Materiałoznawstwo
 • Inżynieria produkcji
 • Badania naukowo-techniczne


 • Indeksowanie w bazach danych
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection
 • EBSCOhost
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • IndexCopernicus
 • J-Gate
 • Google Scholar
 • BazTech

  Członek CrossRef – organizacji zajmującej się dystrybucją metadanych publikacji naukowych w internecie.
 •