O czasopiśmie
 
Advances in Science and Technology Research Journal (ASTRJ) jest międzynarodowym czasopismem naukowym podejmującym wybrane zagadnienia techniki i technologii.
Indeksowane jest w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) będącej częścią Web of Science Core Collection.
Czasopisma indeksowane w ESCI nie mają wyliczonego wskaźnika Impact Factor.

Wszystkie zamieszczone w czasopiśmie artykuły są recenzowane.
Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.
Artykuły publikowane są w trybie Open Access.

Czasopismo ukazuje się pod patronatem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

Tematyka czasopisma
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Materiałoznawstwo
 • Inżynieria produkcji
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria lądowa I transport
 • Techniki wytwarzania i procesy technologiczne
 • Inżynieria komputerowa
 • Inżynieria elektryczna
 • Automatyka i robotyka
 • Modelowanie i symulacje komputerowe
 • Inżynieria środowiska i wykorzystanie energii

  Indeksowanie w bazach danych
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection
 • EBSCOhost
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • IndexCopernicus
 • J-Gate
 • Google Scholar
 • BazTech

  Członek CrossRef – organizacji zajmującej się dystrybucją metadanych publikacji naukowych w internecie.

  Częstotliwość wydań
  Rocznik – od 2007 r.
  Kwartalnik – od 2011 r.
 •