PL EN

Informacje dla Autorów

 
Redakcja przyjmuje do druku oryginalne prace naukowe napisane w całości w języku angielskim.
Prace są recenzowane przez recenzentów z innych ośrodków naukowych niż autorzy publikacji.

System antyplagiatowy iThenticate

Po złożeniu artykułu uruchomiany jest test podobieństwa systemu antyplagiatowego iThenticate. Sumaryczne podobieństwo (Similarity Index) nie może przekraczać wartości 25%, zaś podobieństwo pojedynczego artykułu nie może przekroczyć wartości 5%. W przeciwnym przypadku artykuł zostanie automatycznie odrzucony przez redaktora, bez możliwości ponownego jego przedłożenia do czasopisma.

Zawartość artykułu
Artykuł należy przygotować według kolejności:
 • tytuł,
 • pełne imię i nazwisko Autora(ów) (nie wystarczy pierwsza litera imienia),
 • afiliacja – miejsce pracy wraz z adresem oraz adres e-mail przynajmniej jednego autora,
 • streszczenie,
 • słowa kluczowe,
 • tekst główny,
 • podziękowania,
 • bibliografia.

 • Zgłoszenie artykułu
  Tekst powinien być zapisany w standardowych (domyślnych) ustawieniach programu WORD, nie stosować tzw. „twardej spacji” oraz nie dzielić na szpalty. Artykuł zgłaszany jest do Redakcji przez głównego lub korespondencyjnego Autora za pomocą Editorial System, klikając zakładkę „Submit your paper”.
 • Nie przyjmujemy zgłoszeń dokonanych przez osoby trzecie, nie będące jednym z Autorów tekstu.
 • Nie należy wysyłać wydruków tekstu do Redakcji przez Pocztę Polską.
 • Nie przyjmujemy plików do publikacji przesłanych na redakcyjny adres e-mailowy.
 • W jednym numerze czasopisma może być zamieszczona tylko jedna publikacja Autora lub zespołu Autorów.
 • W jednym tomie (roku) mogą być opublikowane maksymalnie dwa artykuły tego samego Autora (zespołu Autorów).


 • Tytuł pracy
  Tytuł pracy powinien być możliwie krótki i zwięzły oraz nie powinien zawierać nazw obcych oraz skrótów. Tytuł nie powinien być zdaniem pytającym.

  Streszczenie
  Streszczenie powinno zawierać następujące informacje:
 • cel prac badawczych,
 • sposób przeprowadzenia badań,
 • najważniejsze rezultaty,
 • interpretacja uzyskanych wyników,
 • najważniejszy wniosek z badań.

 • W streszczeniu nie zamieszcza się odnośników do tabel i rysunków oraz nie cytuje literatury.

  Ilustracje
  Rysunki i fotografie powinny być złożone w oddzielnych plikach elektronicznych zapisanych w formatach rastrowych (JPEG, GIF, TIFF, itp.). Ich rozdzielczość powinna wynosić 300 dpi. Wszystkie ilustracje powinny być powołane i opisane w tekście. Tytuł ilustracji powinien być umieszczony w tekście głównym w następny akapicie po wystąpieniu powołania.
  Prosimy o dostarczanie ilustracji kolorowych, które publikujemy bez żadnych dodatkowych opłat.

  Tabele
  Tabele powinny być wypełnione czcionką Arial bez stosowania pogrubień oraz pochyleń (które można stosować tylko dla nazw łacińskich).
  Tytuł tabeli powinien być umieszczony w tekście głównym w następnym akapicie po wystąpieniu powołania.

  Bibliografia
  Pozycje bibliograficzne powinny być umieszczone w kolejności cytowań oraz numerowane kolejno cyframi bez nawiasów kwadratowych. Powołania na publikacje powinny być zamieszczone w tekście w nawiasach kwadratowych, np. „...wyniki badań Browna [1].”; „....uzyskano podobne rezultaty [2-4].”). Wszystkie pozycje bibliograficzne muszą być powołane w tekście artykułu. Należy unikać wielokrotnych cytowań, ograniczając się do maksymalnie trzech pozycji w jednym zdaniu.
  Przykłady cytowań bibliografii (na bazie stylu cytowań: Vancouver):
  Książki
  1. Brown K.R. Wireless communications and networking. Prentice Hall, 1999.
  2. Kowalski S. and Nowak E. Effects of rotating electrode during plasma generation. LAP Lambert Academic Publishing, 2014.
  Czasopisma
  1. Pater Z., Wójcik Ł., Walczuk P. Comparative analysis of tube piercing processes in the two-roll and three-roll mills. Advances in Science and Technology Research Journal 2019; 13(1): 37-45.
  2. Gábrišová Z., Švec P., Brusilová A. Effect of mechanical properties on wear resistance of Si3N4 – SiC ceramic composite. Advances in Science and Technology Research Journal 2020; 14(4): 156-167.
  Artykuły konferencyjne
  1. Brown R., Mahdavi A., Johanson N. Buried pipeline response analysis to reverse-slip fault displacements. Proc. of 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal 2012, 200–205.
  2. Kowalski K. and Nowak T. Ozone generation characteristics of compact ozonizer with screw type electrode. Proc. of 13th National Conference Hokkaido University, Sapporo, Japan 2006, 111–124.

  Objętość artykułu
  Objętość artykułu (łącznie z tabelami oraz ilustracjami) nie powinna przekraczać 20 stron formatu A4 (w ramach opłaty)..
  Zamieszczenie dłuższych publikacji wymaga akceptacji Redakcji oraz uiszczenia dodatkowej opłaty.

  Zatwierdzenie do opublikowania
  Redakcja zatwierdza do opublikowania artykuły:
 • po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji,
 • po naniesieniu wszystkich sugerowanych poprawek redaktora językowego,
 • po akceptacji wydruku próbnego.

 • Autorzy otrzymują potwierdzenie przyjęcia artykułu z wyznaczeniem terminu opublikowania.

  Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów. Znaczące zmiany tekstu będą uzgadniane z Autorami.
   
  Journals System - logo
  Scroll to top